پیکاپ ویزا

Hotel reservations and Visa facilitation service

هزینه با کارمزد

واریزی سفارت

خـــــــدمات

230$

160$

وقت سفارت امریکا

185$

6ماهه 137$

وقت سفارت انگلیس

540$

2ساله 273$

960$

5ساله 869$

دبی 190هزارتومان

-

پیکاپ آمریکا

ابوظبی 385هزارتومان

-

ارمنستان 185هزارتومان

-

230هزارتومان+50لیر

46لیر

پیکاپ کانادا

کارمـزد شـامـل انجـام واریـزی و گرفتـن وقـت مصـاحبـه می باشـد.

به استثنـا غیـر مهـاجـرتـی هایی کـه از آنکـارا انگـشت نگـاری کـرده انـد.

درباره ما

درباره ما

تماس با ما

آدرس: مطهری نرسیده به سهروردی جنب بانک انصار پلاک 97 طبقه دوم واحد 5

تلفن: 02188511741 - 02188511742 - 02188511743

ایمیل: info@tourtkt.com

telegram  instagram  facebook  twitter